Un autèntic opus signinum

La present obra, situada a l'exterior d'una vivenda particular, ha volgut dotar d'un espai de vorera a una de les seves portes d'accés, situada a ponent de l'edifici. Per l'aspecte i acabat que ofereix, i també per l'entorn on s'havia d'ubicar, es va optar per el nou paviment Signinum®.

L'espai

Es tractava d'un espai d'uns 10 metres d'allargarda i 1m d'amplada, situat a l'exterior i directament damunt el sòl. Tot i ésser una petita obra i amb una finalitat merament funcional, es va voler realçar-la amb l'incorporació de diversos elements ornamentals, otorgant-li elegància i personalitat.

Procés constructiu

Primer va ser necessari rebaixar uns centimetres la zona escollida per al paviment, per extendre-hi un llit de graves, el qual funcionaria com a capa de preparació i alhora d'aïllament per al paviment. Com a remat exterior, es va col·locar una filada de maons tallats a la mida convenient i col·locats en sardinell.

A continuació es va realitzar la decoració central, per la qual ens varem basar directament en la tradició de la pròpia antiguitat greco-romana. D'aquesta manera, en la zona de la porta d'entrada, es va realitzar un autèntic paviment d'opus signinum amb tessel·les de marbre.

Tot seguit es va passar a l'estesa de l'argamassa pròpia del paviment Signinum®, és a dir la mescla de calç i trencadís de ceràmica, ocupant tota la superfície de la vorera, i reomplint tots els espais que deixava el propi mosaic. Finalment, i també com a ornamentació, es varen inserir en la resta de paviment diversos tessel·lons de marbre i ceràmica.

Després d'un temps prudencial de curat es va procedir a l'acabat final, mitjançant el desvast i polit de la capa superficial més externa, deixant aflorar tota la qualitat ornamental del paviment: la coloració i granulometria del pròpi paviment d'una banda, i de l'altra, tots els elements ornamentals realitzats i inserits prèviament.

El resultat final: un paviment amb personalitat, elegància, i sobrietat.