Els treballs de conservació-restauració no s'acaben quan es finalitza la intervenció sobre un element o conjunt patrimonial. Els treballs de conservació i manteniment posterior són bàsics i necessaris per salvaguardar aquells béns patrimonials intervinguts. El control i seguiment permet detectar possibles factors d'alteració i evitar la proliferació d'aquells processos de degradació que puguin causar danys irreparables.

Tenir cura del nostre patrimoni és necessari per al gaudi i la transmissió dels valors culturals que aquest sosté.  

Articles i publicacions

Neteges especialitzades,Eliminació graffitis i pintades,Manteniment