Les restes arqueològiques de la Sala Infantil de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Girona

Les restes arqueològiques conservades en el subsòl de l'antiga Sala Infantil de la Biblioteca Pública de la Casa de Cultura de Girona es corresponen a la trama urbana pertanyent a l’antic barri del Mercadal. Les excavacions realitzades varen posar al descobert un tram de l’antic traçat del carrer Fontanilles on es conservava, a més de l’empedrat original i el clavegueram, les restes de quatre de les cases que configuraven el vial: dos d’aquests habitatges, els localitzats a la banda est del carrer, conservaven part de l’alçat edificat i els nivells de pavimentació i ús corresponents.

Els materials arqueològics conservats indicaven una cronologia força àmplia, que abraça des de finals del segle XIII, moment en què es va produir l’ocupació urbana d’aquesta zona, i fins a la segona meitat del segle XVIII, quan les estructures varen ser enderrocades i els terrenys anivellats per a la construcció de l’edifici actual. 

En el marc de les obres de rehabilitació de la biblioteca, realitzades l'any 2016, part d’aquest conjunt arqueològic va ser preservat i museïtzat, quedant així les restes integrades en el nou equipament cultural, com a testimoni històric del desenvolupament urbanístic d’aquesta zona de la ciutat de Girona. 

La intervenció de conservació-restauració 

La intervenció de conservació-restauració, promoguda per l’Ajuntament de Girona, va ser realitzada en dues fases, durant els mesos de gener i juny de 2016, en combinació amb les obres d’adequació de l’edifici.  L’actuació es va centrar en la conservació-restauració (i posterior museïtzació) de les estructures de la casa 1  i la seva part corresponent al carrer Fontanilles. Es va seguir una línia conservativa, destinada a la màxima conservació dels elements i materials originals, essencialment estructures muraries, revestiments murals, paviments i elements de clavegueram, construïts amb carreus de pedra calcària, còdols de riu, materials ceràmics i morters de calç. 

En primer lloc calia revertir les alteracions presents, motiu pel qual es varen sanejar i netejar les superfícies i consolidar les estructures debilitades, així com els materials disgregats, descohesionats o fracturats. Finalment, es varen realitzar les reintegracions oportunes per tal de facilitar la lectura i comprensió dels vestigis conservats.

 

La casa 1, a l’entorn de la qual s’articulen les restes preservades, es troba subdividida en dues estances. La sala meridional (fragmentada per la rasa de fonamentació de l’actual  Casa de Cultura) tenia probablement funcions de cuina; hi destaquen el paviment de toves ceràmiques i les restes dels revestiments de calç que lluïen els murs.  

L’estança septentrional es correspon amb l’entrada de la casa, o pati distribuïdor amb funció de rebedor. En aquest espai s’hi conserva un paviment conformat per petits còdols de riu que, en dos registres compositius, presenta dibuixos ornamentals a base de sanefes i motius vegetals: una fulla d’heura en el primer tram i unes palmetes florals en el segon. També s’hi conserven l’arrencament dels murs de dues caixes d’escala; la primera (construïda amb rajoles en el primer nivell i amb pedra el primer graó i la base de sosteniment de l’escala) és contemporània al paviment de pedra, mentre que la segona (que conserva dos nivells d’accés) correspon a una cronologia posterior.   

La façana de l’habitatge, que conserva una alçada força regular i uns 10 metres de llargària, es troba construïda amb carreus de pedra calcària lligats amb morter de calç. El parament presenta dues factures diferents; blocs irregulars de mida mitjana en els punts d’intersecció amb les parets mitgeres, i fàbrica de grans blocs carejats al basament i a l’entorn de les obertures. S’observen també algunes refaccions relacionades amb la construcció de la canalització del voral est del carrer Fontanilles (probablement del segle XVI), així com també un fragment de la canal de ceràmica destinada a la recollida i conducció de l’aigua de la pluja cap a la xarxa de sanejament exterior. 

 

De la casa 2 se n’han mantingut visibles poques estructures; tant sols es visualitzen les reformes efectuades en el mur sud per a encabir-hi diversos conductes de recollida d’aigües, així com el pou negre situat a la banda est de l’habitatge.

Finalment, també s’ha deixat a la vista l’extrem sud de la calçada de l’antic carrer Fontanilles, amb el seu empedrat central i part del traçat del clavegueram existent en el seu voral.

Altres treballs realitzats en mosaics i paviments

Iesso: un mosaic recuperat
Finalitzat
ACTUAL CA
Iesso: un mosaic recuperat
30.11.-1
Mosaics i paviments
La Capella de Sant Miquel, del Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà
Finalitzat
ACTUAL CA
La Capella de Sant Miquel, del Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà
30.11.-1
Mosaics i paviments Arquitectura Paviments
Empúries. Recinte sagrat d'Asclepi
Finalitzat
ACTUAL CA
Empúries. Recinte sagrat d'Asclepi
30.11.-1
Mosaics i paviments Jaciments arqueològics Paviments
La Torre dels Moros, de Llagostera
Finalitzat
ACTUAL CA
La Torre dels Moros, de Llagostera
30.11.-1
Mosaics i paviments Pedra Jaciments arqueològics
Creu de terme de Sant Sebastià
Finalitzat
ACTUAL CA
Creu de terme de Sant Sebastià
30.11.-1
Escultura Pedra Arquitectura
Creu de terme de Can Llaurador
Finalitzat
ACTUAL CA
Creu de terme de Can Llaurador
30.11.-1
Escultura Pedra Arquitectura