La Torre dels Moros, de Llagostera

El jaciment de la Torre dels Moros es troba situat al nord-est del terme municipal de Llagostera, en un pla de bosc espès d’alzines, pins i roures, al bell mig del Pla de Panedes, als peus de les Gavarres. Abans de les campanyes arqueològiques que es varen realitzar entre els anys 2003 i 2007, només n’era visible algun dels seus murs: la paret nord, de gruix considerable i d’una alçada aproximada d’un metre, la cantonada nord-est i un petit fragment del mur de llevant. Es tractava d’un element totalment desconegut i sense cap referència històrica.

La primera intervenció arqueològica, duta a terme el febrer de 2003, es va encarregar de fer una neteja superficial de la zona, que va deixar al descobert un edifici de planta quadrangular, d’uns 30 m². A partir de l’any 2005 es van reprendre els treballs arqueològics, que es varen anar succeint en tres campanyes fins a exhaurir tots els nivells arqueològics relacionats amb aquesta construcció. Així,  es va poder documentar l’existència d’un parell d’àmbits ben diferenciats a l’interior de l’edifici i se'n va situar cronològicament el període d’ús, que aniria des del segle III dC fins al segle XIII. 

Durant la campanya de 2006 es varen realitzar sondejos al voltant de l’edifici que varen posar al descobert les restes d’un forn; mentre que a l’interior es va arribar als nivells de pavimentació, amb la presència d’un paviment d’opus signinum en bones condicions. A partir d’aquí, es varen iniciar les primeres interpretacions sobre la seva funcionalitat: en un primer moment es va plantejar la hipòtesi d’un monument funerari. Finalment, a la campanya de l’estiu de 2007 l’excavació dels últims nivells de l’edifici van evidenciar les restes d’un hipocaust, fet que va permetre considerar aquestes estructures, d’acord amb el tipus de material recuperat (tubuli, totxo quadrat), com unes termes romanes rústiques.

 

La nostra intervenció

L’Ajuntament de Llagostera, conscient de la importància d’aquest jaciment va emprendre una sèrie d’actuacions per tal de preservar les restes i fer-les visitables. Així va ser com entre els mesos de febrer i setembre de 2009 vàrem realitzar els treballs de conservació i adeqüació del jaciment, que va consistir bàsicament en la consolidació de les estructures existents, respectant al màxim els materials originals i el seu sistema constructiu, i en l’eliminació dels factors d’alteració que poguessin afectar-les per a poder-ne garantir la seva perdurabilitat en el temps.

Altres treballs realitzats en arquitectura

La Muralla Medieval de L'Esquerda
Finalitzat
ACTUAL CA
La Muralla Medieval de L'Esquerda
30.11.-1
Arquitectura Jaciments arqueològics
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
Finalitzat
ACTUAL CA
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
Esgrafiant!
Finalitzat
ACTUAL CA
Esgrafiant!
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
La Capella de Sant Miquel, del Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà
Finalitzat
ACTUAL CA
Vil·la romana dels Caputxins
Finalitzat
ACTUAL CA
Vil·la romana dels Caputxins
30.11.-1
Mosaics i paviments Arquitectura Jaciments arqueològics
Tram de l'antic Canal de la Infanta
Finalitzat
ACTUAL CA
Tram de l'antic Canal de la Infanta
30.11.-1
Arquitectura