La Muralla Medieval de L'Esquerda

Les intervencions arqueològiques realitzades al llarg del 2012 al jaciment de L’Esquerda (Masies de Roda, Osona) varen permetre la descoberta d’una muralla de més de 100 m de longitud i 3 m d’amplada, amb un parament de grans carreus irregulars units amb morter. A més de la torre situada a l’extrem est de la muralla es varen localitzar dues noves torres cap a l’oest, la darrera amb una entrada en angle, conformant així un conjunt defensiu que tancava l’accés a la península sobre el riu Ter. A partir dels estudis arqueològics de les restes descobertes, conjuntament amb el material arqueològic recuperat, tot apunta que es tracta del conjunt defensiu de Roda Ciutat, situat cronològicament entre els segles V i VIII dC, i destruït a inicis del segle IX, corroborant doncs la documentació escrita de l’època que en feia referència.

Durant els mesos de juny, juliol, octubre, novembre i desembre de 2013 varem intervenir en els primers treballs conservació-restauració de la muralla medieval, inclosos dins el Projecte d’Excavació i Consolidació de la Muralla de L’Esquerda, els quals es varen iniciar des de la torre est i fins al tram de muralla que porta fins a la segona torre.

La Muralla

El tram de muralla intervingut és justament el que dóna accés al jaciment, i es troba situat davant mateix de l’antic recinte emmurallat d’època ibèrica, el qual va resseguint en bona part el seu traçat. Des de la torre 6,  la més situada a l’est, la muralla medieval discorre cap a l’oest creant un recinte tancat que incorpora dues torres més, la torre 3 i la torre 5. Aquesta intervenció es situa en la primera torre i en el tram de muralla intermig que porta fins la torre 3,  comprenent un total de 28 metres lineals de recinte emmurallat, amb una alçada màxima de 3 metres en la seu parament exterior i una amplada propera als 3 metres en bona part del seu traçat.

El conjunt de l’estructura de la muralla està construïda amb pedra de la zona (gresos, margues eocèniques i còdols de riu) lligada amb morter de calç, sorra i graves. Els seus paraments presenten un aparell constructiu amb pedres de dimensions mitjanes i grans, irregulars i poc treballades, disposant les de més grans dimensions en la part mitja-baixa, mentre que el seu interior és un farciment de pedra de rebuig, de petites dimensions, lligada amb un morter de calç molt pobre. A causa de l’erosió, les continues caigudes i les esllavissades produïdes al llarg del temps, bona part del terç superior de tot aquest tram de muralla es trobava perdut, amb esvorancs importants en el seu parament exterior, deixant el seu feble reompliment intern al descobert i amb una fesomia general molt desdibuixada.

El procés de restauració

La present intervenció ha comprès els treballs de conservació-restauració i adequació necessaris per a fer visitable aquest element patrimonial. Els nostres objectius es varen centrar principalment en la consolidació i preservació del tram de muralla descrit, completant-lo al mateix temps amb la restauració de les seves parts perdudes, facilitant així la seva comprensió didàctica i gaudiment visual per al públic visitant. 

Els criteris generals que han regit la nostra intervenció s’han basat en l’estricte conservació de l'obra original, respectant els seus materials i el seu sistema constructiu, per otorgar una lectura fidel de l'obra original, garantint-ne alhora la seva perdurabilitat.

Altres treballs realitzats en arquitectura

Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
Finalitzat
ACTUAL CA
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
Esgrafiant!
Finalitzat
ACTUAL CA
Esgrafiant!
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
La Capella de Sant Miquel, del Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà
Finalitzat
ACTUAL CA
Vil·la romana dels Caputxins
Finalitzat
ACTUAL CA
Vil·la romana dels Caputxins
30.11.-1
Mosaics i paviments Arquitectura Jaciments arqueològics
Tram de l'antic Canal de la Infanta
Finalitzat
ACTUAL CA
Tram de l'antic Canal de la Infanta
30.11.-1
Arquitectura
La Torre dels Moros, de Llagostera
Finalitzat
ACTUAL CA
La Torre dels Moros, de Llagostera
30.11.-1
Arquitectura Jaciments arqueològics